خانۀ هفت ماه

Français | English | فارسی

نيکلای مـــاركف

ویکتور دانیل ٬ بیژن شافعی ٬ سهراب سروشیانی

گروه معماری دوران تحول

انتشارات دید ٬ تهران ٬ ۲۰۰۴

ISBN 964-94796-2-7

کریم طاهرزاده بهزاد

ویکتور دانیل ٬ بیژن شافعی ٬ سهراب سروشیانی

گروه معماری دوران تحول

انتشارات دید ٬ تهران ٬ ۲۰۰۵

ISBN 964-94796-3-5

وارطان هوانسیان

ویکتور دانیل ٬ بیژن شافعی ٬ سهراب سروشیانی

گروه معماری دوران تحول

انتشارات دید ٬ تهران ٬ ۲۰۰۸

ISBN 978-600-5195-00-2