خانۀ هفت ماه

Français | English | فارسی

خاستگاه اصلي دفتر ما گرايش گروهي از پويندگان افق هاي دور بوده كه از دو دهه پيش ، دست به دست هم نهادند تا حركتي ديگر درپويه معماري آغاز نمايند ودر راستاي اين پويش براي تجارب جديد بوده كه اين دفتر، از اوايل دهه 1990، فعاليت خويش را سقف وساختاري تازه بخشيده است.

همگرايان اين فرايند، با آگاهي از اينكه، معماري نوعي برقراري مناسبت در تعامل بي كران انسان وطبيعت مي باشد، اقدامات خويش را به حوزه اي خاص عملكردي – كالبدي، محدود نساخته اند بلكه، در اصل، با تعريف بسترهايي همچون : پژوهش ، مشاوره، طراحي، ساخت مي كوشند تا محيط وامكانات بالقوه آن را هرچه بيشتر بشناسند و با كاربست دقيق آن امكانات، در ارتقاء كيفيت محيطي مشاركت نمايند چرا كه : در نگره ما، ‌معماري به سان شعر ديده مي شود، ذات وماهيت شعر، سيلان وجريان از وراي ناشناخته ها به منصه حضور، در بسترمناسب است وبدين سان : اهتمام عمده دفتر آن است كه بستر موجود را تشخيص دهد و آن را براي اقدام مورد نظر معماري مساعد سازد تا توان مندي هاي بالقوه ، به فعل درآيند و بدين طريق، به خلق فضا منجر شوند. به خلق مقوله يي (فضا) كه فرايند تحول از صورت ايجاز به سرمنزل تجربه است. همان گونه كه هرصورت و تعيين زندگي، تجربه و رخدادي تازه است.